Decade of Commemoration - Consultation Workshops

GALWAY COUNTY COUNCIL INVITES PARTICIPATION FROM LOCAL GROUPS, ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS

TO BE PART OF THE IRELAND 2016 CENTENARY PROGRAMME

 

Galway County Council will host a number of community consultation workshops during May for anyone

interested in participating in the development and delivery of the County of Galway local programme, as part

of Ireland 2016. The workshops will be held on the following dates and locations and you are invited to attend

one near you:

Tuesday, 12th May 2015 in the Ard Ri House Hotel, Tuam starting at 7.00pm

    Wednesday, 13th May 2015 in the Courthouse, Oughterard starting at 7.00pm

Thursday, 14th May 2015 in the Meadow Court Hotel, Loughrea starting at 7.00pm

 

Interested participants are kindly requested to register their interest to attend by emailing

decadeofcommemorations@galwaycoco.ie

before Monday 11th May 2015.

Ireland 2016 is a year-long programme of activity, in which everyone is invited to participate, to

commemorate the events of the 1916 Rising, to reflect on our achievements as a democratic state over the

last 100 years and to look towards Ireland’s future.  Following a short presentation on the Ireland 2016

Centenary Programme and the draft Galway County Council 1916 Centenary Programme participants will be

invited to partake in a facilitated session to share ideas, projects and initiatives of local interest.

Galway County Council will be announcing details of their new Community Commemorative grant scheme to

encourage community participation in the commemorations of the 1916 Rising and application forms and

guidelines will be available at these workshops.

Galway County Council would like to link in with the relatives of those who participated in the 1916 Rising in

the County of Galway. If you are related and would like to be kept informed of Galway County Council’s

events commemorating 1916, please complete a short form which is available on

www.galway.ie, from your local library and will also be available at the workshops.

Refreshments will be served and all are welcome to attend.

Thanks,

Caitriona

 

TÁ COMHAIRLE CHONTAE NA GAILLIMHE AG IARRAIDH AR GHRÚPAÍ ÁITIÚLA, AR

 EAGRAÍOCHTAÍ AGUS AR DHAOINE AONAIR A BHEITH PÁIRTEACH IN ÉIRE 2016

CLÁR COMÓRTHA CÉAD BLIAIN 

Eagróidh Comhairle Chontae na Gaill

imhe roinnt ceardlann comhairliúcháin pobail i rith mhí Bhealtaine d’aon

duine a bhfuil spéis acu i bpáirt a ghlacadh i bhforbairt agus i soláthar clár áitiúil Chontae na Gaillimhe mar

chuid d’Éire 2016. Seolfar na ceardlanna ar na dátaí, agus sna hionaid seo a leanas agus beidh fáilte romhat

freastail ar an ceann is ngar duit:

Dé Máirt, an 12 Bealtaine 2015, in Óstán Ard Rí House, Tuaim, ag tosú ag 7.00in

Dé Céadaoin, an 13 Bealtaine 2015, sa Teach Cúirte, Uachtar Ard, ag tosú ar 7.00in

Déardaoin, an 14 Bealtaine 2015, in Óstán Meadow Court, Baile Locha Riach, ag tosú

ar 7.00in

 

Iarrtar ar dhaoine ar spéis leo páirt a ghlacadh sna ceardlanna an spéis sin a chlárú trí theachtaireacht

ríomhphoist a chur chuig decadeofcommemorations@galwaycoco.ie roimh an Luan, an 11 Bealtaine 2015.

Is é atá in Éire 2016 ná clár bliana gníomhaíochtaí a bhfuil cuireadh chun bheith páirteach ann á thabhairt do

gach uile dhuine d’fhonn comóradh a dhéanamh ar imeachtaí Éirí Amach 1916, d’fhonn machnamh a

dhéanamh ar a bhfuil bainte amach againn mar stát daonlathach le 100 bliain anuas agus d’fhonn breathnú

amach romhainn ar thodhchaí na hÉireann. Tar éis cur i láthair gairid a thabhairt faoi Éire 2016

Clár Comórtha Céad Bliain agus faoi Chlár Comórtha 1916 Chomhairle Chontae na Gaillimhe, iarrfar ar na

rannpháirtithe páirt a ghlacadh i seisiún machnaimh in éineacht le héascaitheoir chun smaointe, tionscadail

agus tionscnaimh ar díol spéise áitiúla iad a pháirtiú lena chéile.

Beidh mionsonraí faoi scéim nua deontas Cuimhneacháin Pobail a bhfógairt ag Comhairle Chontae na

Gaillimhe, ar scéim í atá dírithe ar rannpháirtíocht phobail in imeachtaí cuimhneacháin Éirí Amach 1916 a

spreagadh agus beidh foirmeacha iarratais agus treoirlínte ar fáil le linn na gceardlann seo.

Is mian le Comhairle Chontae na Gaillimhe a bheith i dteagmháil le gaolta de chuid daoine a ghlac páirt in Éirí

Amach 1916 i gContae na Gaillimhe. Má tá tú gaolta le duine den sórt sin agus más mian leat eolas a fháil faoi

imeachtaí Chomhairle Chontae na Gaillimhe chun comóradh a dhéanamh ar 1916, iarrtar ort foirm ghearr a

chomhlánú atá ar fáil ar www.gaillimh.ie agus i leabharlanna áitiúla agus beidh an fhoirm sin ar fáil le linn na

gceardlann freisin.

Beidh sólaistí ar fáil agus fáilte mhór roimh chách.

Is mise, le meas

Caitriona

Caitriona Morgan

Community, Enterprise & Economic Development Unit (CEED)

Galway County Council, Prospect Hill, Galway

An tAonad Pobail, Fiontair & Forbairt Eacnamaiocht,

Comhairle Chontae na Gaillimhe, Cnoc an Radharc, Gaillimh

Direct 353-91- 509511 Office 353-91- 509521

F 353-91-779082 www.galway.ie

 

This page was added on 07/05/2015.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.